Projekty dofinansowane ze środków UE

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Płocku”

 

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych, czyli osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, dzięki modernizacji i wyposażeniu infrastruktury społecznej, jaką jest budynek gminny w Małym Płocku i utworzeniu w nim Centrum Aktywizacji Lokalnej, realizującej usługi aktywizacji społeczno – zawodowej.

Cele pośrednie projektu są następujące:

 1. Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarze gminy..
 2. Podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru gminy Mały Płock
 3. Wsparcie integracji lokalnych społeczności w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia , a tym samym do rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest adaptacja pomieszczeń budynku gminnego do działalności centrum Aktywności Lokalnej, nadanie budynkowi nowych funkcji społecznych i edukacyjnych, dostosowanie infrastruktury do potrzeb lokalnych mieszkańców, zwiększenie stopnia integracji społecznej.

Całkowita wartość projektu: 310 000,00 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 159 991,08 zł.

 

Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę parku Kieszonkowego w Małym Płocku”

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych, czyli osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, dzięki utworzeniu infrastruktury społecznej z funkcjami rekreacyjnymi. W wyniku realizacji projektu planowana jest rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę parku Kieszonkowego w Małym Płocku.

Cele pośrednie projektu są następujące:

 1. Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i rekreacyjnych na obszarze gminy
 2. Podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru gminy Mały Płock.
 3. Wsparcie integracji lokalnych społeczności w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia , a tym samym do rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę parku kieszonkowego oferującego usługi społeczno – rekreacyjne , nadanie obszarowi nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych, uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej, zwiększenie stopnia integracji społecznej, wzmocnienie procesu włączenia społecznego.

Całkowita wartość projektu: 616 185,47 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 446 978,50 zł.

Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejski”

Operacja pn. „Gospodarka wodno-ściekowa” mająca na celu wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Tytuł operacji: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mały Płock”

Cel operacji: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody o zbiorniki retencyjne, wyposażenie w nowe urządzenia technologiczne i automatykę, przebudowę i wyposażenie studni głębinowych w nowe pompy oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

Koszty całkowite: 3 193 080 zł.

Wartość dofinansowania: 1 807 795 zł.

 

Projekt „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kątach”

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych, czyli osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych dzięki modernizacji i wyposażeniu infrastruktury społecznej, jaką jest świetlica wiejska w Kątach. W wyniku realizacji projektu planowane jest utworzenie w świetlicy Centrum Aktywności Lokalnej, realizującej usługi aktywizacji społeczno – zawodowej.

Cele pośrednie projektu są następujące:

 1. Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarze gminy.
 2. Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Mały Płock.
 3. Wsparcie integracji lokalnych społeczności, w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia, a tym samym do rozwoju społeczno-gospodarczego miejscowości Kąty.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej oferującego usługi aktywizacji społeczno – zawodowej.  Efekty realizacji projektu będą oddziaływały pozytywnie w szczególności na osoby bezrobotnie i niepełnosprawne 9grupy defaworyzowane na obszarze LGD), które są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

Całkowita wartość projektu wg. Umowy o dofinansowanie: 242 725,49 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego wg umowy o dofinansowanie: 200 919,70 zł.

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej we Włodkach”

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych, czyli osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych dzięki modernizacji i wyposażeniu infrastruktury społecznej, jaką jest świetlica wiejska we Włodkach i utworzeniu w niej Centrum Aktywności Lokalnej, realizującej usługi aktywizacji społeczno – zawodowej.

Cele pośrednie projektu są następujące:

 1. Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarze gminy.
 2. Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Mały Płock.
 3. Wsparcie integracji lokalnych społeczności, w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia, a tym samym do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest pozytywne oddziaływanie w szczególności na osoby bezrobotnie i niepełnosprawne, które są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

Całkowita wartość projektu wg. Umowy o dofinansowanie: 168 208,67 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego wg umowy o dofinansowanie: 142 977,36 zł.

Projekt „Termomodernizacja budynków w gminie Mały Płock”

 

Celem głównym projektu jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza w Gminie Mały Płock oraz upowszechnienie gospodarki niskoemisyjnej na rzecz poprawy bilansu energetycznego w gminie Mały Płock.

Cele szczegółowe projektu są następujące:

 1. Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków użyteczności publicznej w gminie Mały Płock, o łącznej powierzchni ogrzewanej 5 567,1 m2. Łącznie dla całej inwestycji oszczędność kosztów wyniesie 433 721 zł/rok, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 624,21 CO2/rok.
 2. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Mały Płock: w wyniku realizacji inwestycji przewidziany jest montaż paneli fotowoltaicznych w obu budynkach objętych projektem. Wyprodukowana energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne. Dotychczas w Gminie Mały Płock nie była produkowana energia ze źródeł odnawialnych. Realizacja inwestycji zwiększy zatem wykorzystanie OZE o 100%. Projekt zwiększy też wykorzystanie OZE w województwie podlaskim. Dzięki realizacji inwestycji zwiększeniu ulegnie produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii z odnawialnych źródeł dzięki montażowi ogniw fotowoltaicznych. Moc elektryczna zainstalowanych paneli wyniesie łącznie 41,6 kW.
 3. Osiągnięcie efektu ekonomicznego w postaci obniżenia kosztów funkcjonowania budynków użyteczności publicznej. W wyniku realizacji projektu roczna oszczędność kosztów energii wyniesie 433 721/rok. Projekt pozwoli także ograniczyć roczne zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną o 71,32%. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej uzyskanej dzięki realizacji projektu to 3873,74 GJ/rok, a ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej to 256,45 MWh/rok.
 4. Poprawa warunków nauczania i dostosowanie obiektów do wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 05.07.2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Cel zostanie osiągnięty dzięki przeprowadzeniu głębokiej termomodernizacji energetycznej dwóch budynków szkół i ich udostępnieniu 373 użytkownikom, w tym 317 uczniom, 35 nauczycielom i 21 pracownikom obsługi. Ponadto realizacja inwestycji zakładająca zastosowanie regulacji temperatury wpłynie na jej ustabilizowanie w budynku, co przełoży się na ograniczenie zachorowań wynikających ze złego stanu technicznego placówek i niedogrzania pomieszczeń.

 

Całkowita wartość projektu: 7 466 072,66 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 340 934,24 zł.

Projekt „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku”

 

Celem ogólnym jest poprawa jakości życia mieszkańców, zapewnienie lepszej integracji społeczności lokalnej, stworzenie możliwości podejmowania inicjatyw kulturalno – społecznych oraz podnoszenia kapitału społecznego poprzez budowę i wyposażenie siłowni zewnętrznej.

Cele szczegółowe projektu są następujące:

 1. Podniesienie kwalifikacji i umiejętności młodzieży z terenu gminy Mały Płock, w tym uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku.
 2. Zmniejszenie barier dla mieszkańców Małego Płocka w dostępie do dobrej jakości infrastruktury sportowej.
 3. Przygotowanie infrastruktury sportowej na potrzeby realizacji projektów miękkich skierowanych do młodzieży gminy Mały Płock..

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej.  Efekty realizacji projektu będą oddziaływały pozytywnie na poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

Całkowita wartość projektu: 42 986,11 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 36 538,19 zł.

Projekt „Rogienice Wielkie przyjazne młodym”

 

 

Główne cele projektu są następujące:

 1. Nadanie nowych walorów funkcjonalnych przestrzeni publicznej w miejscowości Rogienice Wielkie
 2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie i wyposażenie placu zabaw w Rogienicach Wielkich.
 3. Poprawa jakości życia mieszkańców Rogienic Wielkich poprzez wybudowanie i wyposażenie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej.  Efekty realizacji projektu będą oddziaływały pozytywnie na poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

Całkowita wartość projektu: 59 394,78 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 50 485,56 zł