Projekty dofinansowane ze środków UE

Gmina Mały Płock otrzymała dotacje na projekt „Cyberbezpieczna Gmina Mały Płock”

Gmina Mały Płock otrzymała dotacje na projekt „Cyberbezpieczna Gmina Mały Płock” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Działanie 2.2 pn. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

Projekt jest realizowany w wyniku naboru przeprowadzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w partnerstwie z NASK – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy.

Czytaj więcej: Gmina Mały Płock otrzymała dotacje na projekt „Cyberbezpieczna Gmina Mały Płock”

Zakończyła się wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mały Płock

Koszt inwestycji polegającej na wymianie opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe w ilości 574 sztuk, którą przeprowadziła Gmina Mały Płock wynosił 1,5 mln złotych. Kwota 1 269 091,13 zł pochodziła z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, natomiast kwota 233 548,87 zł to wkład własny z budżetu Gminy Mały Płock.

Czytaj więcej: Zakończyła się wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mały Płock

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kołaki-Strumienie

Operacja pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kołaki-Strumienie mająca na celu Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kołaki-Strumienie w celu udostępnienia mieszkańcom infrastruktury rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kołaki-Strumienie

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Cwaliny Małe

Operacja pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Cwaliny Małe mająca na celu Zagospodarowanie terenu w miejscowości Cwaliny Małe w celu udostępnienia mieszkańcom infrastruktury rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Cwaliny Małe

Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej w Rogienicach Wielkich

Sołectwo Rogienice Wielkie dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym z budżetu województwa podlaskiego w ramach „Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś” przystąpiło do realizacji zadania pn.: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej w Rogienicach Wielkich". Całkowita wartość projektu to 98 000,00 zł a dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego to 30 000,00 zł.

Czytaj więcej: Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej w Rogienicach...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Kąty” mająca na celu wsparcie rozwoju infrastruktury wiejskiej poprzez przebudowę drogi o długości 466 m współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zwiększenie dostępności w Gminie Mały Płock

Dostępny samorząd – granty

Gmina Mały Płock

realizuje przedsięwzięcie grantowe pn.: „Zwiększenie dostępności w Gminie Mały Płock”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest dostosowanie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno- informacyjnej budynku Urzędu Gminy w Małym Płocku.

Wartość grantu: 100 000,00 PLN

„Zwiększenie dostępności w Gminie Mały Płock”

Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji Projektu: 02.10.2020 – 29.12.2023

 

Wartość Projektu: 13 273 526,27 PLN, EFRR: 11 282 496,75 PLN

Czytaj więcej: Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego