Projekt „Termomodernizacja budynków w gminie Mały Płock”

 

Celem głównym projektu jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza w Gminie Mały Płock oraz upowszechnienie gospodarki niskoemisyjnej na rzecz poprawy bilansu energetycznego w gminie Mały Płock.

Cele szczegółowe projektu są następujące:

  1. Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków użyteczności publicznej w gminie Mały Płock, o łącznej powierzchni ogrzewanej 5 567,1 m2. Łącznie dla całej inwestycji oszczędność kosztów wyniesie 433 721 zł/rok, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 624,21 CO2/rok.
  2. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Mały Płock: w wyniku realizacji inwestycji przewidziany jest montaż paneli fotowoltaicznych w obu budynkach objętych projektem. Wyprodukowana energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne. Dotychczas w Gminie Mały Płock nie była produkowana energia ze źródeł odnawialnych. Realizacja inwestycji zwiększy zatem wykorzystanie OZE o 100%. Projekt zwiększy też wykorzystanie OZE w województwie podlaskim. Dzięki realizacji inwestycji zwiększeniu ulegnie produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii z odnawialnych źródeł dzięki montażowi ogniw fotowoltaicznych. Moc elektryczna zainstalowanych paneli wyniesie łącznie 41,6 kW.
  3. Osiągnięcie efektu ekonomicznego w postaci obniżenia kosztów funkcjonowania budynków użyteczności publicznej. W wyniku realizacji projektu roczna oszczędność kosztów energii wyniesie 433 721/rok. Projekt pozwoli także ograniczyć roczne zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną o 71,32%. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej uzyskanej dzięki realizacji projektu to 3873,74 GJ/rok, a ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej to 256,45 MWh/rok.
  4. Poprawa warunków nauczania i dostosowanie obiektów do wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 05.07.2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Cel zostanie osiągnięty dzięki przeprowadzeniu głębokiej termomodernizacji energetycznej dwóch budynków szkół i ich udostępnieniu 373 użytkownikom, w tym 317 uczniom, 35 nauczycielom i 21 pracownikom obsługi. Ponadto realizacja inwestycji zakładająca zastosowanie regulacji temperatury wpłynie na jej ustabilizowanie w budynku, co przełoży się na ograniczenie zachorowań wynikających ze złego stanu technicznego placówek i niedogrzania pomieszczeń.

 

Całkowita wartość projektu: 7 466 072,66 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 340 934,24 zł.