Programy, strategie

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok

Mały Płock, dnia 03.03.2021 r.

Sprawozdanie

z realizacji Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

 

            Zgodnie z art. 5a §3 i art. 5b §3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.37 i poz.  688 oraz 2020 r., poz. 1057) Urząd Gminy Mały Płock przedstawia sprawozdanie za 2020 rok z realizacji Programu Współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

            Do przyjętego Uchwałą Nr XV/74/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 14 października 2019 roku „Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”, organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Mały Płock nie wnosiły uwag.

            W roku 2020 organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie złożyły z własnej inicjatywy wniosku na realizację zadań publicznych, ponieważ nie ogłoszono konkursu ofert. Wobec powyższego z budżetu gminy na ten cel nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

            Współpraca z organizacjami pozarządowymi miała charakter pozafinansowy.  Następował bieżący przepływ informacji, poinformowano Wojewodę Podlaskiego o przygotowaniu i uchwaleniu programu współpracy oraz o umieszczeniu projektu na stronie BIP, stronie internetowej Urzędu Gminy projektu programu współpracy do konsultacji społecznych. Poinformowano również Pełnomocnika Wojewody Podlaskiego Społeczeństwa Obywatelskiego p. Adama Jakuć  o sytuacji organizacji pozarządowych w regionie o  nie realizowaniu konkursu ofert dla NGO oraz nie podejmowaniu praz nad lokalna wersją tarczy dla NGO

Urząd Gminy w 2020 r. zawarł ze Stowarzyszeniem „Kraina Mlekiem Płynąca” umowę najmu lokalu w drodze bezprzetargowej.

            Należy również dodać, że organizacje pozarządowe czyli OSP i koła gospodyń wiejskich we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Małym Płocku włączyły się w przygotowanie i organizację dożynek gminnych w wąskim gronie osób - przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy i Rady Gminy ze względu na panującą pandemię korono wirusa. Nie odbyły się Dni Małego Płocka ani uroczystości związane z obchodami odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W okresie od 14 do 20 marca obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a od 15 marca wprowadzono na granicach Polski kordon sanitarny, znacząco ograniczający ruch graniczny. Od 20 marca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązuje w Polsce stan epidemii.

 

Informację przygotowała Krystyna Serwatka.

Budowa gazociągu- podstawowe informacje

„BUDOWA MIĘDZYSYSTEMOWEGO GAZOCIĄGU STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I REPUBLIKI LITEWSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI NA TERENIE WOJEWÓDZTW MAZOWIECKIEGO I PODLASKIEGO GAZOCIĄG POLSKA-LITWA ODCINEK POŁUDNIOWY, Odcinek realizacyjny 2 : – od granicy woj. mazowieckiego ok. km 72,5 do ok. km 157,2 w gminie Mały Płock miejscowość Rudka Skroda o długości ok. 84,7 km.”

Czytaj więcej...

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mały Płock na lata 2021-2032

 1. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 58/2020 Wójta Gminy Mały Płock z dnia z dnia 15.12.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mały Płock na lata 2021 -2032.
 2. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z art. 16b. Ust. 1 i art. 17 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) w zw. z art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020. poz. 713) oraz w zw. z §1 ust. 1, 2 i 3, § 2 ust. 4, § 3 ust. 1b,c, ust. 2a uchwały nr 165/06 Rady Gminy Mały Płock z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mały Płock.
 3. Celem konsultacji było pozyskanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Mały Płock oraz przedstawicieli środowisk zawodowych działających na terenie Gminy Mały Płock.
 4. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmował obszar Gminy Mały Płock.
 5. Do konsultacji społecznych uprawnieni byli mieszkańcy Gminy Mały Płock oraz przedstawiciele środowisk zawodowych działających w obszarze rozwiązywania problemów społecznych.
 6. Konsultacje trwały od 17 grudnia do 31 grudnia 2020 r.
 7. Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zostało opublikowane 16 grudnia 2020 r. na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy Mały Płock, na stronie internetowej Gminy Mały Płock (www.malyplock.pl) oraz na stronie  biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mały Płock(bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl).
 8. Konsultacje polegały na zebraniu na piśmie i w formie elektronicznej uwag, opinii i wniosków w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone za pomocą formularza ankiety konsultacyjnej tj. w formie imiennego wyrażenia opinii, uwag i wniosków w sprawie będącej przedmiotem konsultacji oraz w formie ankiety anonimowej dotyczącej celów strategii oraz proponowanych kierunków niezbędnych działań. Wypełnione formularze można było przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć za pomocą poczty lub osobiście do Urzędu Gminy Mały Płock( do skrzynki na korespondencję umiejscowioną przy wejściu do budynku).
 9. Formularze ankiet konsultacyjnych zostały opublikowane na stronie internetowej Gminy Mały Płock (www.malyplock.pl) oraz na stronie biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mały Płock(bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl). Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mały Płock na lata 2021 -2032 został opublikowany na stronie internetowej Gminy Mały Płock (www.malyplock.pl) oraz na stronie biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mały Płock(bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl).
 10. W czasie konsultacji nie wpłynęły żadne informacje i ankiety od mieszkańców Gminy Mały Płock, wpłynęło natomiast 5 ankiet od instytucji działających w obszarze rozwiązywania problemów społecznych z informacją że nie wnoszą żadnych uwag i wniosków co do projektu strategii. W związku z powyższym pozostawiono Projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mały Płock na lata 2021-2032 bez zmian.
 11. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Protokół sporządził: Iwona Połońska

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" . Przygotowany wstępny projekt „Programu współpracy ...“ poddany zostaje do konsultacji, w celu zebrania uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego na terenie Gminy Mały Płock. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzona ostateczna wersja Programu współpracy i przedstawiona Radzie Gminy Mały Płock do uchwalenia. Uwagi i opinie należy składać na załączonym poniżej formularzu od 13 do 16 października 2020 r. w Urzędzie Gminy Mały Płock, pokój nr 7 lub sekretariat albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

Wójt Gminy Mały Płock

Józef Dymerski

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok

Mały Płock, dnia 17.04.2020 r.

 

Sprawozdanie

 z realizacji Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.

 

            Zgodnie z art. 5a §3 i art. 5b §3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.37 i poz.  688) Urząd Gminy Mały Płock przedstawia sprawozdanie za 2019 rok z realizacji Programu Współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

            Do przyjętego Uchwałą Nr II/10/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 listopada 2018 roku „Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”, organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Mały Płock nie wnosiły uwag.

            W roku 2019 organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie złożyły z własnej inicjatywy wniosku na realizację zadań publicznych, ponieważ nie ogłoszono konkursu ofert. Wobec powyższego z budżetu gminy na ten cel nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

            Współpraca z organizacjami pozarządowymi miała charakter pozafinansowy.  Następował bieżący przepływ informacji, poinformowano Wojewodę Podlaskiego o przygotowaniu i uchwaleniu programu współpracy oraz o umieszczeniu projektu na stronie BIP, stronie internetowej Urzędu Gminy projektu programu współpracy do konsultacji społecznych.

Urząd Gminy w 2019 r. zawarł ze Stowarzyszeniem „Kraina Mlekiem Płynąca” umowę najmu lokalu w drodze bezprzetargowej.

Udzielił również  poręczenia majątkowego:

1) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Płocku na kwotę 10.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji z tytułu otrzymania dofinansowania z KRUS na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – wartość całego projektu 20.000,00 zł - 11.04.2019 r. – Kredyt został spłacony 05.08.2019 r.

2) poręczenie majątkowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Włodki  na kwotę 36.829,68 zł, w związku  z projektem „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej we Włodkach” z dofinansowania z dnia 16.11.2018 r. co zostało spłacone dla Urzędu 29.04.2019 r.

            Należy również dodać, że organizacje pozarządowe czyli OSP i koła gospodyń wiejskich we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Małym Płocku oraz innymi jednostkami podległymi włączyły się w przygotowanie i organizację Dni Małego Płocka, dożynek gminnych oraz uroczystości związanych z 101-sto pierwszą rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Informację przygotowała Krystyna Serwatka.

Zaproszenie do konsultacji rocznego programu współpracy

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na rok 2020" . Przygotowany wstępny projekt „Programu współpracy ...“ poddany zostaje do konsultacji, w celu zebrania uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego na terenie Gminy Mały Płock. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzona ostateczna wersja Programu współpracy i przedstawiona  Radzie Gminy Mały Płock do uchwalenia. Uwagi i opinie należy składać na załączonym poniżej formularzu  od 10 do 20 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Mały Płock, pokój nr 7 lub sekretariat albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Mały Płock

Józef Dymerski