Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejski”

Operacja pn. „Gospodarka wodno-ściekowa” mająca na celu wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Tytuł operacji: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mały Płock”

Cel operacji: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody o zbiorniki retencyjne, wyposażenie w nowe urządzenia technologiczne i automatykę, przebudowę i wyposażenie studni głębinowych w nowe pompy oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

Koszty całkowite: 3 193 080 zł.

Wartość dofinansowania: 1 807 795 zł.