Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Mały Płock

Gmina Mały Płock realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Nabór dotyczący projektu odbędzie się w terminie 14 dni od aktualizacji regulaminu projektu, który musi zostać zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski.

„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Mały Płock”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna

Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Całkowita wartość projektu 1200131,25 zł

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 837931,28 zł

Celem głównym projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz zestawów kolektorów słonecznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mały Płock.

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów  lotnych powstających podczas spalania konwencjonalnych surowców energetycznych.

Zainstalowanie kolektorów słonecznych czy paneli fitowoltaicznych poprawi stan środowiska naturalnego oraz jakość życia mieszkańców gminy, zwiększy świadomość społeczną w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej oraz spowoduje wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych.

Realizacja projektu przyczyni się do spadku kosztów utrzymania budynków, co przełoży się na istotne oszczędności w budżecie domowym mieszkańców gminy.