Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę parku Kieszonkowego w Małym Płocku”

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych, czyli osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, dzięki utworzeniu infrastruktury społecznej z funkcjami rekreacyjnymi. W wyniku realizacji projektu planowana jest rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę parku Kieszonkowego w Małym Płocku.

Cele pośrednie projektu są następujące:

  1. Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i rekreacyjnych na obszarze gminy
  2. Podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru gminy Mały Płock.
  3. Wsparcie integracji lokalnych społeczności w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia , a tym samym do rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę parku kieszonkowego oferującego usługi społeczno – rekreacyjne , nadanie obszarowi nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych, uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej, zwiększenie stopnia integracji społecznej, wzmocnienie procesu włączenia społecznego.

Całkowita wartość projektu: 616 185,47 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 446 978,50 zł.