Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Korzenistem”

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych, czyli osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, dzięki utworzeniu infrastruktury społecznej z funkcją wielopokoleniowej rekreacji. W wyniku realizacji projektu planowana jest rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Korzenistem oferującego usługi społeczno – rekreacyjne skierowane do ludności ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa.

Cele pośrednie projektu są następujące:

  1. Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarze gminy..
  2. Podniesienie jakości życia mieszkańców Korzenistego.
  3. Zwiększenie aktywności mieszkańców Korzenistego.
  4. Wsparcie integracji lokalnych społeczności w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia , a tym samym do rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw, nadanie obszarowi nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych, uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej, zwiększenie stopnia integracji społecznej, wzmocnienie procesu włączenia społecznego.

Całkowita wartość projektu: 95 000,00 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 75 620,00 zł.