Wybory

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mały Płock

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w  związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także wprowadzeniem zakazu wychodzenia z domu poza niezbędnymi sytuacjami oraz spowodowaną tym reorganizacją pracy Urzędu Gminy Mały Płock, prawidłowo wypełnione, kompletne, podpisane i zeskanowane zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych należy przesyłać (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu):

  • Bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Małym Płocku poprzez wrzucenie zgłoszeń w zamkniętej kopercie do pojemnika umieszczonego przed budynkiem urzędu (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30).
  • Pocztą na adres: Urząd Gminy w Małym Płocku, ul. Jana Kochanowskiego 15, 18 – 516 Mały Płock.
  • Zgłoszenia można przesłać również ePUAP-em na adres: /UGMP/skrytka. Należy wybrać pismo ogólne i załączyć do niego zgłoszenie do okw) (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30).
  • Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przysłać tradycyjną pocztą do Urzędu Gminy w Małym Płocku, ul. Jana Kochanowskiego 15, 18 – 516 Mały Płock.

    Czytaj więcej...

Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży o terminach przyjmowania dodatkowych zgłoszeń i terminach losowań członków obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Łomży
z dnia 16 września 2019 r.
 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Mały Płock obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Łomży informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 19 września 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Mały Płock odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4.

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 


Komisarz Wyborczy w Łomży
Jan Leszczewski

Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży o numerach oraz granicach obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W ŁOMŻY

z dnia 11 września 2019 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Łomży przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Kąty, Cwaliny Duże, Cwaliny Małe, Ruda-Skroda, Rudka-Skroda

Szkoła Podstawowa w Kątach, Kąty 168, 18-516 Mały Płock

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Nowe Rakowo, Stare Rakowo, Korzeniste, Budy Żelazne, Józefowo, Mały Płock ulice: Potocznego, Witosa, Leśna, Kochanowskiego 4, 13 - 25, Ogrodowa 15 - 25, Budy-Kozłówka, Krukówka, Wygrane, Zalesie

Urząd Gminy w Małym Płocku, ul. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock

 

3

Kołaki-Strumienie, Kołaki-Wietrzychowo, Rogienice Piaseczne, Rogienice-Wypychy, Popki, Śmiarowo, Włodki, Chludnie, Waśki, Mały Płock ulice: Ciborowskiego, Krótka, Księcia Janusza, Kochanowskiego 1 - 3, 5, 7, 11a, Grodzka, Ogrodowa 2 - 6, Mściwuje

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku, ul. Ciborowskiego 38, 18-516 Mały Płock

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4

Rogienice Wielkie

Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich, Rogienice Wielkie ul. Długa 1, 18-516 Mały Płock

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łomży najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Mały Płock najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Komisarz Wyborczy

w Łomży

/-/ Jan Leszczewski

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Mały Płock z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Mały Płock podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Czytaj więcej...

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 26 MAJA 2019 R.

do 8 kwietnia 2019 r.*

zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: - przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego, - przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do 8 kwietnia 2019 r.

powołanie okręgowych komisji wyborczych

do 8 kwietnia 2019 r.

powołanie rejonowych komisji wyborczych

do 16 kwietnia 2019 r. do godz. 24:00

zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do 26 kwietnia 2019 r.

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

do 26 kwietnia 2019 r.

zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

do 26 kwietnia 2019 r.

zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

do 6 maja 2019 r.*

powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych

do 6 maja 2019 r.*

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 6 maja 2019 r.*

sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od 5 maja 2019 r. do 13 maja 2019 r.*

składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do 13 maja 2019 r.*

zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a

od 11 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. do godz. 24:00

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do 16 maja 2019 r.

podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do 17 maja 2019 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 21 maja 2019 r.

składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania

do 21 maja 2019 r.

składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

do 23 maja 2019 r.

zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

do 23 maja 2019 r.

zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

24 maja 2019 r. o godz. 24:00

zakończenie kampanii wyborczej

25 maja 2019 r.

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

26 maja 2019 r. w godz. 7:00‑21:00

przeprowadzenie głosowania

* Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego

Czytaj więcej...

Wybory Wójta Gminy Mały Płock druga tura - wyniki

 

Obwód Nr 1 Kąty

Obwód Nr 2 Mały Płock (UG)

Obwód Nr 3 Mały Płock (GOK)

Obwód Nr 4 Rogienice Wielkie

OGÓŁEM

Józef Dymerski

276

293

391

93

1053

Michał Góralczyk

153

424

321

88

986

 

 

 

 

 

 

 Razem

429

717

712

181

2039

Czytaj więcej...

Wybory do rady gminy w Gminie Mały Płock - wyniki

Najwięcej ważnych oddanych głosów otrzymali i radnymi zostali wybranymi:

Nazwisko i imię - imiona

Liczba głosów ważnych

ŻELAZNY Wojciech zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, Lista nr 4

87

KRASIŃSKI Stefan zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNY GMINY MAŁY PŁOCK, Lista nr 16

81

SAWICKI Janusz zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

86

CIEŚLUK Krzysztof zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNY GMINY MAŁY PŁOCK, Lista nr 16

89

ZDUŃCZYK Andrzej zgłoszony przez KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ, Lista nr 15

77

STECZKOWSKA Bogumiła zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, Lista nr 2

55

ŻELAZNA Alina zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

120

ZUZGA Karol zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

59

WĄDOŁOWSKA Anna zgłoszona przez KWW GROMADZKI SŁAWOMIR, Lista nr 17

76

DUZIK Sylwia zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, Lista nr 4

33

SUPIŃSKI Władysław zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNY GMINY MAŁY PŁOCK, Lista nr 16

75

SENDROWSKI Marek zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNY GMINY MAŁY PŁOCK, Lista nr 16

91

GÓRALCZYK Krzysztof Leszek zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNY GMINY MAŁY PŁOCK, Lista nr 16

64

RYDZEWSKA Grażyna zgłoszona przez KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ, Lista nr 15

51

GAŁĄZKA Jarosław zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, Lista nr 2

81

 

Czytaj więcej...