Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Korzeniste

Wójt Gminy Mały Płock ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mały Płock nr 379/2 o powierzchni 1,1455 ha położonej w obrębie miejscowości Korzeniste, gmina Mały Płock, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/0039004/0 ( dla działki nr 379 przed podziałem).

W ewidencji gruntów jest skalsyfikowana, jako użytki:

R III b - 0,4937 ha

Bi - 0,6518 ha

Nieruchomość nr 379/2 zabudowana jest budynkiem szkoły podstawowej z poddaszem użytkowym - pow. użyt. całkowita 426,3 m2/ działalności oświatowej w budynku szkoły nie prowadzi się od 14 lat. Na terenie nieruchomości oprócz budynku szkoły znajdują się dwa murowane budynki gospodarcze.

Budynek gospodarczy pow. użyt. 60,5 m2

Budynek gospodarczy pow. użyt. 20,8 m2

Wszystkie budynki posiadają słaby stan techniczny. 

Teren działki, na której położona jest nieruchomość jest w części ogrodzona. Nieruchomość ma dostęp do sieci wodociągowej wsi, sieci energetycznej.

Dla danej nieruchomości nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. W stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mały Płock teren te obecnie jest wykazany, jako teren istniejącej szkoły podstawowej.

Cena wywoławcza – 65 200,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

Termin przetargu – 14 kwietnia 2021 r. o godz. 1000.

Miejsce przetargu - sala konferencyjna Urzędu Gminy Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock.

  1. Warunki przetargu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 6 500,00 zł w kasie Urzędu lub przelewem na konto bankowe 18 8754 0004 0130 0097 2000 0020 BS Kolno o/Mały Płock, najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2021 r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która przystępuje do przetargu. Na dowodzie wpłaty należy dopisać „I przetarg na zbycie działki nr 379/2 w miejscowości Korzeniste – wadium”.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.

  1. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży.
  2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 650,00 zł.
  3. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

  1. Termin uiszczenia ceny sprzedaży (pomniejszonej o wpłacone wadium) upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej.
  2. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe od zawartej umowy ponosi nabywca.
  3. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
  4. Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie z ważnej przyczyny.
  5. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu (pok. podatki) lub pod nr tel. (86) 279-13-22
  6. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie Internetowej Urzędu Gminy Mały Płock i Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Małym Płocku - ul. J. Kochanowskiego 15, 18- 516 Mały Płock

Mały Płock dn. 26.02.2021 r.