Zaproszenie do składania ofert - „Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych”

 

 

OGPŚ.271.2.2021

 

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT      

 

 

Gmina Mały Płock

ul. J. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

Tel. 086 2791321, fax. 086 2791250

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                          

 

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. 

Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych”

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

1)   Mieszanka  kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm w ilości nie przekraczającej 2235  m3, na bieżące  utrzymanie dróg gminnych, wskazanych  przez Zamawiającego na terenie  Gminy.

 1. Przedmiotowe kruszywo musi spełniać wymagania przedstawione w PN-EN 13285, PN-EN 31242 lub PN-EN 13043 oraz musi być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie (deklaracja zgodności).
 2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: atest, certyfikat, lub deklarację zgodności z normami wymienionymi z pkt 1 ppkt . 2) lit. a)
 3. Każda dostawa kruszywa będzie uzgadniana szczegółowo z wykonawcą.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolnego ważenia dostarczonego kruszywa i kontroli jego jakości.
 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności deklarowanej wagi z ważeniem kontrolnym lub potwierdzenia badaniem laboratoryjnym niewłaściwej jakości dostarczonego kruszywa, Wykonawca poniesie koszty takich sprawdzeń i badań. Zamawiający ma prawo wyboru laboratorium w którym odbędzie się badanie kruszywa.
 6. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych. Wykonawca, który zastosuje materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

Zamawiający nie dopuszcza margli, kredy i wapienia. Kruszywo musi być bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, plastikowe, drewniane, szklane, gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy. Każda dostawa kruszywa (rodzaj –asortyment, ilość oraz miejsce dostawy) będzie uzgadniane szczegółowo pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

2) Opis mieszanki kruszywa naturalnego   do nawierzchni  żwirowej ( żwiru) na   bieżące

     utrzymanie  dróg  gminnych.

Mieszanka kruszywa naturalnego powinna mieć uziarnienie 0-31,5mm. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys.

 1. Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.

Mieszanka kruszywa naturalnego powinno spełniać wymagania normy PN-EN 13285. Uziarnienie mieszanki oznaczone wg PN-EN 933-1, powinno spełniać wymagania przedstawione w Tablicy 1

Tablica 1. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5

 

Sito kwadratowe [mm]

Przechodzi przez sito [%]

Mieszanka niezwiązana 0/31,5

od

do

 

 

SDV

 

45

100

100

-

-

31,5

90

90

100

100

16

55

63

77

85

8

35

43

60

68

4

22

30

52

60

2

16

23

40

47

1

9

14

35

40

0,5

5

10

30

35

0,063

0

0

12

12

 

 

Wspólny Słownik Zamówień:

14212000-0

Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo

45233141-9

Roboty w zakresie konserwacji dróg

 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego, Gmina  Mały Płock  ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, pok. nr 3 lub telefonicznie pod numerem tel. (86) 2791321

Pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Radosław Borawski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.11.2021 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy będą dysponować:

 • przynajmniej jednym pojazdem przystosowanym do transportu kruszywa naturalnego – samochód samowyładowawczy o ładowności od 10 do 30 ton.
 • koparko – spycharką – 1 szt. lub zestawem ciągnik z równiarką ciągnioną – 1 szt.
 1. Kryteria oceny ofert:

Ustala się następujące  kryteria  ocen:                                                                                               

1) cena – waga kryterium 60 (C)

Maksymalną liczbę  punktów  (60) otrzyma wykonawca, który zaproponuje  najniższą  cenę za realizację  całości przedmiotu zamówienia, pozostali będą  oceniani wg poniższego wzoru:

cena oferty najtańszej                                                                                                                                                 ----------------------------- x 60 pkt                                                                                                         

cena oferty ocenianej

 

2)termin przystąpienia do realizacji dostawy od dnia zgłoszenia zapotrzebowania- waga    kryterium 20 (Td)

W powyższym kryterium oceniany będzie  termin przystąpienia  do realizacji  dostawy od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

Maksymalny termin  przystąpienia do realizacji dostawy od dnia zgłoszenia  zapotrzebowania  wynosi 4 dni roboczych. Ocena  będzie  dokonywana na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego w formularzu  ofertowym  w następujący sposób:                                                                        

- w przypadku rozpoczęcia realizacji dostawy do 2 dni roboczych – 20 pkt         

- w przypadku  rozpoczęcia realizacji dostawy do 3 dni roboczych  - 10 pkt                                               

 - w przypadku  rozpoczęcia realizacji dostawy do 4  dni roboczych  - 0 pkt  

Nie wskazanie  przez Wykonawcę w formularzu oferty  stanowiącym załącznik Nr 1  do niniejszej SIWZ terminu przystąpienia do realizacji dostawy od dnia zgłoszenia  zapotrzebowaniu będzie oznaczać, że Wykonawca zaproponował  termin rozpoczęcia realizacji dostawy do 4 dni i w w/w  kryterium  otrzyma 0 pkt.

 

3) Termin płatności – waga kryterium 20 (Tp)

7 dni – 0 pkt.

 14 dni – 7 pkt.

 21 dni – 14 pkt.

 30 dni – 20 pkt.

 

Nie wskazanie  przez Wykonawcę w formularzu oferty  stanowiącym załącznik Nr 1  do niniejszej SIWZ terminu płatności będzie oznaczać, że Wykonawca zaproponował termin płatności 7 dni                             i w w/w  kryterium  otrzyma 0 pkt.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej Specyfikacji warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P= C+Td+Tp,

gdzie:

P – liczba punktów przyznanych badanej ofercie,

C – Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Cena”,

Td – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertą w kryterium  „Termin przystąpienia do realizacji dostawy”,

Tp – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Termin płatności”.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Gminy Mały Płock ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, osobiście, pocztą lub poprzez innego doręczyciela w terminie do dnia 08.04.2021r. godz. 12:00.

Oferta  winna  być  sporządzona  na  „Formularzu  oferty”  -  druk  do  pobrania  na  stronie internetowej  www.malyplock.pl  lub na wniosek w Urzędzie Gminy  pok. nr 3.

 

 1. Zawartość ofert - Wykaz oświadczeń i dokumentów:

 

1) Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę:

 1. Formularz ofertowy wg  wzoru załącznik  Nr 1,
 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu Wykonawcy/konsorcjum ( np. jeśli ofertę podpisuje  osoba/osoby  nie figurujące  w odpisie  z właściwego  rejestru),
 3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
 4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 5. oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu - - sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2.
 6. oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6.
 7. Dokumenty składane na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu

Wraz z ofertą Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5,
 • Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne.
 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja   o   wyborze   najkorzystniejszej   oferty   zawierająca:   nazwę   (firmę),   siedzibę   i   adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana w jednej z form: na stronie internetowej www.malyplock.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

 1. Informacja o środkach ochrony prawnej
 • Wykonawca może wnieść do zamawiającego środek ochrony prawnej zwany sprzeciwem na czynność podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której zamawiający był zobowiązany. 
 • Sprzeciw przysługuje wyłącznie wykonawcy, który wykaże, że ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia.
 • Sprzeciw powinien wskazywać czynność zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub czynność zaniechaną, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
 • Sprzeciw wnosi się w terminie 2 dni od dnia w którym wykonawca mógł przy dołożeniu należytej staranności powziąć informację o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 • Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 zamawiający może rozpoznać sprzeciw lub pozostawić bez rozpoznania.
 • W przypadku uznania zasadności sprzeciwu zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.
 1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja  o  terminie  i  miejscu  podpisania  umowy  zostanie  przekazana  telefonicznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

 

Wójt Gminy

Józef Dymerski

Załączniki:

 1. Formularz oferty – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 2
 3. Projekt umowy – załącznik nr 3
 4. Klauzula informacyjna – załącznik nr 4
 5. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy – załącznik nr 5
 6. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 6.

 

                                                                                                                   

                                                                                                                                                               

Mały Płock, dnia  30.03.2021 r.