Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowościach położonych na terenie Gminy Mały Płock

 

OGPŚ.271.1.2021

 

 

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

                                    

   

                                                                             

 

 

Gmina Mały Płock

ul. J. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

Tel. 086 2791321, fax. 086 2791250

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                          

 

 

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. 

Wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego
w miejscowościach położonych na terenie Gminy Mały Płock

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego w  27 sołectwach  położonych na  terenie Gminy Mały Płock. Poprzez konserwację sieci i lamp oświetleniowych rozumie się.

 • Wymiana eksploatacyjna źródła światła,
 • Wymiana uszkodzonych opraw i kloszy ( bez materiału)
 • Wymiana dławików, kondensatorów, układów zapłonowych w oprawach oświetleniowych,
 • Prostowanie pokrzywionych opraw oraz przekręcanie wysięgników do pozycji prawidłowej,
 • Wymiana uszkodzonych przewodów w latarniach,
 • Wymiana tabliczek słupowych,
 • Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych,
 • Wymiana uszkodzonych główek bezpiecznikowych,
 • Wymiana podstaw bezpiecznikowych,
 • Wymiana i dokręcanie zacisków prądowych,
 • Lokalizacja uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej,
 • Naprawa uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej,
 • Wymiana odcinków przewodów napowietrznej sieci oświetleniowej,
 • Wymiana wkładek topikowych, bezpieczników mocy , główek bezpiecznikowych w

    stacjach w obwodach oświetlenia drogowego,

 • Wymiana przewodów w tablicach oświetleniowych,
 • Wymiana listew zaciskowych,
 • Wymiana przekaźników zmierzchowych,
 • Wymiana styczników na tablicach zmierzchowych
 • Wymiana styczników na tablicach oświetleniowych,
 • Wymiana zegarów sterujących oświetleniem.
 • Regulacja zegarów i przekaźników zmierzchowych,
 • Prowadzenie oględzin oświetlenia drogowego,
 • Przeprowadzanie pomiarów i prób eksploatacyjnych

 

Konserwujący urządzenia musi spełniać wymagania zawarte w Instrukcji Współpracy Pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok a Samorządem w Zakresie Konserwacji Oświetlenia Drogowego

Do obowiązków wykonawcy będzie należeć:

 • uiszczanie opłat dla PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. za dopuszczenie do wykonywania prac w zakresie bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego,
 • dokonywanie zgłoszeń w Zakładzie Sieci w Łomży PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.  dotyczących wykonania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
 • organizowanie i wykonywanie prac eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przystąpienie do usuwania awarii:
  • nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, w przypadku gdy nie świecą pojedyncze lampy,
  • nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia, w przypadku gdy nie świeci ciąg lamp,
  • nie później niż w ciągu 3 godzin od zgłoszenia, w przypadku gdy wystąpi uszkodzenie urządzeń oświetleniowych (np. złamanie wysięgnika, zwisający klosz lub cała oprawa, zerwanie przewodów oświetleniowych) - wykonawca zobowiązany jest wówczas do doprowadzenia uszkodzonych urządzeń do właściwego stanu technicznego.
 • wyłączanie oświetlenia w ciągu 1 godziny od uzyskania informacji o nie wyłączeniu   oświetlenia w dzień przez urządzenia sterownicze oraz usuniecie awarii w terminie 1 dnia od momentu przystąpienia do usuwania awarii,
 • ręczne włączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego w przypadku awarii zegarów sterujących.

 

Przewiduje się możliwość naliczania kar umownych Wykonawcy w razie odstąpienia od umowy lub zwłoki w wykonaniu prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

 1. w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 5.000 zł,
 2. za zwłokę w przystąpieniu do:
 • usuwania awarii lub
 • wyłączenia oświetlenia w przypadku uzyskania informacji o nie wyłączeniu oświetlenia  w dzień przez urządzenia sterownicze w wysokości 10 zł za każdą godzinę zwłoki,
 1. za zwłokę w wykonaniu prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia ustalonego na wykonanie prac.
 2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego, Gmina  Mały Płock  ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, pok. nr 3 lub telefonicznie pod numerem tel. (86) 2791321

Pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Radosław Borawski

3.Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

4.Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)Będą zatrudniać minimum 2 osoby posiadające:

 • świadectwo kwalifikacyjne   „E”   uprawniające   do   zajmowania   się   eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na urządzeniach do 1 kV w zakresie „sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego,
 • uprawnienia do   prac   pod   napięciem   na   urządzeniach   do   1   kV   zgodnie   z wymaganiami instrukcji PPN,
 • zaświadczenia kwalifikacyjne   uprawniające   do   obsługi   podnośnika   koszowego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

2)dysponować podnośnikiem samochodowym z koszem izolowanym dopuszczonym do prac pod napięciem, zgodnie z wymaganiami instrukcji PPN,

 1. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta  z  najniższą  ceną,  złożona  przez  wykonawcę,  spełniającego  określone  wymagania  zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Gminy Mały Płock ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, osobiście, pocztą lub poprzez innego doręczyciela w terminie do dnia 15.01.2021r. godz. 12:00.

Oferta  winna  być  sporządzona  na  „Formularzu  oferty  cenowej”  -  druk  do  pobrania  na  stronie internetowej  www.malyplock.pl  lub na wniosek w Urzędzie Gminy  pok. nr 3.

 

7.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja   o   wyborze   najkorzystniejszej   oferty   zawierająca:   nazwę   (firmę),   siedzibę   i   adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana w jednej z form: na stronie internetowej www.malyplock.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

8.Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja  o  terminie  i  miejscu  podpisania  umowy  zostanie  przekazana  telefonicznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

Wójt Gminy

Józef Dymerski

Załączniki:

 1. Formularz oferty cenowej – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie – załącznik nr 2
 3. Projekt umowy – załącznik nr 3
 4. Klauzula informacyjna

 

                                                                                                                  

                                                                                                                                                               

Mały Płock, dnia  05.01.2021 r.