Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowa drogi w miejscowości Popki”

Mały  Płock ,dnia   10.12.2020 r.

Gmina Mały Płock

ul. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.15.2020

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych      (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych lub p.z.p., ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: „Przebudowa drogi w miejscowości Popki”.

  1. Zamawiający stosownie do art. 92 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:
  2. Informuje, że w postępowaniu wpłynęły oferty niżej wymienionych wykonawców, które uzyskały w toku badania i oceny ofert następującą punktację:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Łączna punktacja oferty

Miejsce w rankingu ofert

1.

Unibep S.A. ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski

Liczba pkt. w kryterium cena: 53

Liczba pkt. w kryterium przedłużenie gwarancji jakości: 0

Razem: 53

3

2.

Konsorcjum Firm:

Lider – Stanpol Paweł Przestrzelski Sp. k.

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

Partner – P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk

Aleja Legionów 152

18-400 Łomża

Liczba pkt. w kryterium cena: 58,34

Liczba pkt. w kryterium przedłużenie gwarancji jakości: 40

Razem: 98,34

2

3.

BIK-PROJEKT  sp. z o.o. ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

Liczba pkt. w kryterium cena: 60

Liczba pkt. w kryterium przedłużenie gwarancji jakości: 40

Razem: 100

1

 

  1. zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

 

BIK-PROJEKT  sp. z o.o. ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

  • Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Oferta Wykonawcy jest zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  • Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny;
  • Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą punktację w kryterium wyboru ofert.

 

  1. Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.

Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz na przesłanie kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach, od daty otrzymania zawiadomienia zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 p.z.p.

 

Kierownik zamawiającego

Józef Dymerski

Wójt Gminy