Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi w miejscowości Cwaliny Duże

Mały Płock, 08.12.2020 r.

 

 

OGPŚ.271.12.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Cwaliny Duże”.

Otwarcie ofert: 08.12.2020 r.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 950 000,00 zł.

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Termin płatności

1.

Konsorcjum Firm:

Lider – Stanpol Paweł Przestrzelski Sp. k.

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

Partner – P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk

Aleja Legionów 152

18-400 Łomża

783 022,92

31.08.2021

90 m-cy

30 dni

2.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. ul. Poligonowa 32, 18-400 łomża

760 014,00

31.08.2021 r.

90 m-cy

30 dni

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej  niniejszej informacji  z otwarcia ofert tj. do dnia 11.12.2020 roku (poniedziałek) – przekazują  Zamawiającemu  oświadczenie o  przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy - według wzoru  stanowiącego załącznik  nr 4 do SIWZ.  Wraz ze złożeniem  oświadczenie, wykonawca  może  przedstawić, że powiązania z innym  wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

 

Józef Dymerski

(-) Wójt Gminy