Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA! Od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegają stawki opłat za odpady komunalne

Urząd Gminy Mały Płock informuje, że zgodnie z Uchwałą nr III/19/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 20 grudnia 2018 r. od dnia 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegnie wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych  na terenie Gminy Mały Płock, dla których opłata miesięczna naliczana jest od mieszkańca.

Od 1 stycznia 2019 r. stawki opłat będą wynosiły:

  • 14,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
  • 40,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny (odpady zmieszane). 

W związku z uchwaleniem nowych stawek i systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości są zobowiązani niezwłocznie złożyć nową deklarację zgodnie z Uchwałą Nr III/20/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Nową deklaracje należy złożyć do Urzędu Gminy w Małym Płocku (pokój podatki), ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock osobiście, przesłać pocztą lub w formie elektronicznej poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym