Zaproszenie do skłądania ofert - dostawa kruszywa naturalnego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 euro

 

OGPŚ.271.2.2017

                          Gmina Mały Płock

J. Kochanowskiego 15

                     18-516 Mały Płock

                                             Tel. 086 2791321, fax. 086 2791250

                                 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

          

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. „Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm w ilości 3836 m3 na bieżące utrzymanie dróg gminnych”

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm w ilości 3836 m3 na bieżące utrzymanie dróg gminnych wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Mały Płock.

Mieszanka kruszywa naturalnego powinna spełniać normy PN-EN 13285.

Uziarnienie mieszanki oznaczone wg PN-EN 933-1, powinno spełniać wymagania przedstawione w Tablicy 1

Tablica 1. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5

Sito kwadratowe [mm]

Przechodzi przez sito [%]

Mieszanka niezwiązana 0/31,5

od

do

 

 

SDV

 

45

100

100

-

-

31,5

90

90

100

100

16

55

63

77

85

8

35

43

60

68

4

22

30

52

60

2

16

23

40

47

1

9

14

35

40

0,5

5

10

30

35

0,063

0

0

12

12

 

 

 

 

 

Wspólny słownik zamówień

14212000-0

Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo

14212200-2

Kruszywo

45233141-9

Roboty w zakresie konserwacji dróg

 

  1. 2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Mały Płock ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, pok. Nr 3 lub telefonicznie pod numerem tel. 506 993 201

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Radosław Borawski.

 

3.Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.11.2017 r.

  

4.Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

4.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.

4.2. zdolności technicznej lub zawodowej

W celu wykazania spełniania powyższego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jednym pojazdem przystosowanym do transportu kruszywa naturalnego – Załącznik nr 2.

Wymagana forma dokumentu – oryginał.

4.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 100 000,00 zł.

 

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

Ofertę należy złożyć na załączonym druku – „Oferta cenowa” – Załącznik nr 1

 

Wymagana forma dokumentu – oryginał

 

Maksymalny termin przystąpienia do realizacji dostawy od dnia zgłoszenia zapotrzebowania wynosi 2 dni robocze.

 

5.Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Najniższa cena.

 

6.Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Urząd Gminy Mały Płock ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock

 

7.Termin składania ofert upływa dnia 19.04.2017 r. godz. 09.00

 

8.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom na ich wniosek (pisemnie, telefonicznie)

 

9.Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

Mały Płock, dnia 11.04.2017 r.                                                                             (-) Józef Dymerski

                                                                                                                          Wójt Gminy                      

                                                                                                                             (podpis)

 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Załączniki:

  1. Oferta cenowa.
  2. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych.
  3. Projekt umowy.