Projekty dofinansowane ze środków UE

Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji Projektu: 02.10.2020 – 31.07.2023

 

Wartość Projektu: 14 287 293,12 PLN, EFRR: 12 144 198,96 PLN

Czytaj więcej...

Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Kątach”

Głównym celem projektu jest zwiększenie włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych, czyli osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, dzięki utworzeniu infrastruktury społecznej z funkcją wielopokoleniowej rekreacji. W wyniku realizacji projektu planowana jest rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w Kątach oferującego usługi społeczno – rekreacyjne skierowane do ludności ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa.

Czytaj więcej...

Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Korzenistem”

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych, czyli osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, dzięki utworzeniu infrastruktury społecznej z funkcją wielopokoleniowej rekreacji. W wyniku realizacji projektu planowana jest rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Korzenistem oferującego usługi społeczno – rekreacyjne skierowane do ludności ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa.

Cele pośrednie projektu są następujące:

 1. Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarze gminy..
 2. Podniesienie jakości życia mieszkańców Korzenistego.
 3. Zwiększenie aktywności mieszkańców Korzenistego.
 4. Wsparcie integracji lokalnych społeczności w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia , a tym samym do rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw, nadanie obszarowi nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych, uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej, zwiększenie stopnia integracji społecznej, wzmocnienie procesu włączenia społecznego.

Całkowita wartość projektu: 95 000,00 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 75 620,00 zł.

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Płocku”

 

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych, czyli osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, dzięki modernizacji i wyposażeniu infrastruktury społecznej, jaką jest budynek gminny w Małym Płocku i utworzeniu w nim Centrum Aktywizacji Lokalnej, realizującej usługi aktywizacji społeczno – zawodowej.

Cele pośrednie projektu są następujące:

 1. Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarze gminy..
 2. Podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru gminy Mały Płock
 3. Wsparcie integracji lokalnych społeczności w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia , a tym samym do rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest adaptacja pomieszczeń budynku gminnego do działalności centrum Aktywności Lokalnej, nadanie budynkowi nowych funkcji społecznych i edukacyjnych, dostosowanie infrastruktury do potrzeb lokalnych mieszkańców, zwiększenie stopnia integracji społecznej.

Całkowita wartość projektu: 310 000,00 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 159 991,08 zł.

 

Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę parku Kieszonkowego w Małym Płocku”

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych, czyli osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, dzięki utworzeniu infrastruktury społecznej z funkcjami rekreacyjnymi. W wyniku realizacji projektu planowana jest rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę parku Kieszonkowego w Małym Płocku.

Cele pośrednie projektu są następujące:

 1. Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i rekreacyjnych na obszarze gminy
 2. Podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru gminy Mały Płock.
 3. Wsparcie integracji lokalnych społeczności w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia , a tym samym do rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę parku kieszonkowego oferującego usługi społeczno – rekreacyjne , nadanie obszarowi nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych, uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej, zwiększenie stopnia integracji społecznej, wzmocnienie procesu włączenia społecznego.

Całkowita wartość projektu: 616 185,47 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 446 978,50 zł.

Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejski”

Operacja pn. „Gospodarka wodno-ściekowa” mająca na celu wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Tytuł operacji: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mały Płock”

Cel operacji: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody o zbiorniki retencyjne, wyposażenie w nowe urządzenia technologiczne i automatykę, przebudowę i wyposażenie studni głębinowych w nowe pompy oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

Koszty całkowite: 3 193 080 zł.

Wartość dofinansowania: 1 807 795 zł.

 

Projekt „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kątach”

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych, czyli osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych dzięki modernizacji i wyposażeniu infrastruktury społecznej, jaką jest świetlica wiejska w Kątach. W wyniku realizacji projektu planowane jest utworzenie w świetlicy Centrum Aktywności Lokalnej, realizującej usługi aktywizacji społeczno – zawodowej.

Cele pośrednie projektu są następujące:

 1. Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarze gminy.
 2. Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Mały Płock.
 3. Wsparcie integracji lokalnych społeczności, w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia, a tym samym do rozwoju społeczno-gospodarczego miejscowości Kąty.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej oferującego usługi aktywizacji społeczno – zawodowej.  Efekty realizacji projektu będą oddziaływały pozytywnie w szczególności na osoby bezrobotnie i niepełnosprawne 9grupy defaworyzowane na obszarze LGD), które są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

Całkowita wartość projektu wg. Umowy o dofinansowanie: 242 725,49 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego wg umowy o dofinansowanie: 200 919,70 zł.