Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 21/2019

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 29 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

 

Na podstawie § 6 ust. 1,2,3,4  Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie warunków  sierpnia 2018 roku w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego  zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku zarządzam co następuje:
 

§ 1.

Ustanawiam Pana Radosława Borawskiego pracownika Urzędu Gminy w Małym Płocku  koordynatorem gminnym oodpowiedzialnym za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w  zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 

§ 2.

Powołuję operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w następującym składzie:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 – Sławomir Piłat
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 – Rafał Duchnowski
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 – Przemysław Wesołowski
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 – Barbara Matejkowska
.

§ 3.

Zakres wykonywanych zadań oraz terminy ich wykonania określają uchwały Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Mały Płock

Józef Dymerski