Uchwała w sprawie podziału Gminy Mały Płock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA Nr XXXVII/190/18

RADY GMINY MAŁY PŁOCK

z  dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie podziału Gminy Mały Płock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

            Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 12 § 2,11,12,13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089  oraz z 2018 r. poz. 4, 130, i 138) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2017 r.  poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) na wniosek Wójta Gminy Mały Płock uchwala się co następuje:

 

§ 1.

Dokonuje się podziału Gminy Mały Płock na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 3.

Na ustalenia Rady Gminy w sprawie  obwodowych głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXI/94/2012 Rady Gminy Mały Płock  z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie  podziału Gminy Mały Płock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4198.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 Jarosław Gałązka

 

 Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/190/18

 Rady Gminy Mały Płock

 z dnia 22 marca 2018 r.

 

Podział Gminy Mały Płock na stałe obwody głosowania

Nr

obwodu

głosowania

Granice obwodu

 Siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

I

Kąty, Cwaliny Duże, Cwaliny Małe,  Ruda – Skroda,  Rudka- Skroda

Szkoła Podstawowa

w Kątach

tel. 86 – 279 – 13 – 81

lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

II

Nowe Rakowo, Stare Rakowo, Korzeniste, Budy Żelazne, Józefowo, Mały Płock, ul. Potocznego, Witosa, Leśna, ul. Kochanowskiego 4, 13 – 25, ul. Ogrodowa 15 – 25, Budy Kozłówka, Krukówka, Wygrane, Zalesie

Urząd Gminy

Mały Płock

ul. J. Kochanowskiego 15

tel. 86 – 279 – 13 - 12

III

Kołaki-Strumienie, Kołaki-Wietrzychowo, Rogienice Piaseczne, Rogienice-Wypychy, Popki, Mściwuje, Włodki, Śmiarowo, Chludnie, Waśki, Mały Płock ul. Ciborowskiego, ul. Krótka, ul. Kochanowskiego 1-3,5,7,11a, ul. Grodzka,

ul. Ks. Janusza, ul. Ogrodowa 2-6

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku

ul. Ciborowskiego 38

86 – 279-13-75

lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

IV

Rogienice Wielkie

Szkoła Podstawowa

w Rogienicach Wielkich ul. Długa 1

tel. 86 – 279 – 10 – 70 lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

  Przewodniczący Rady Gminy

  Jarosław Gałązka

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. – o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz 130) w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, zarówno tworzenie obwodów głosowania jak i dokonywanie zmian w podziale na obwody należy do kompetencji rady gminy.

Wnioski w tej sprawie przedkłada Radzie Gminy Wójt Gminy Mały Płock.

Zgodnie z § 11 art. 12 Kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 13 i 138) Rada Gminy tworząc obwody ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4000 mieszkańców; w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami może obejmować mniej niż 500 mieszkańców (art. 12 § 3).

Projekt uchwały został skonsultowany z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

Zgodnie z zapisem art. 186 § 1 Kodeksu Wyborczego zostaje spełniony warunek dostosowania minimum ½ lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych.