Uchwała Nr XXXVI/186/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mały Płock na okręgi wyborcze

UCHWAŁA Nr XXXVI/186/18

RADY GMINY MAŁY PŁOCK

z dnia 22 lutego 2018 roku

w sprawie podziału Gminy Mały Płock na okręgi wyborcze

            Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089  oraz z 2018 r. poz. 4, 130, i 138) oraz  art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2017 r.  poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) na wniosek Wójta Gminy Mały Płock uchwala się co następuje:

 §1.

Dokonuje się podziału Gminy Mały Płock na okręgi wyborcze, ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§3.

Na ustalenia Rady Gminy w sprawie  okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock.

§5.

Traci moc uchwała Nr XIX/81/2012 Rady Gminy Mały Płock  z dnia 4 października 2012 roku w sprawie  podziału Gminy Mały Płock na okręgi wyborcze (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2998).

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka

                                                                                       

          

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/186/18

Rady Gminy Mały Płock

z dnia 22 lutego 2018 r.

 

 

Podział Gminy Mały Płock na okręgi wyborcze

 

  1. Liczba mieszkańców Gminy Mały Płock na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze (art. 13 ust. 2 Kodeksu wyborczego) według stanu na dzień 31.12.2017 r. – 4 940
  2. Liczba wybieranych radnych - 15
  3. Jednolita norma przedstawicielska – 329,33

 

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców w okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Kąty od 1 do 24 i od 70 do 133

318 (0,97)

1

2

Kąty od 25 do 69 i od 134 do 173

319 (0,97)

1

3

Cwaliny Duże, Cwaliny Małe, Ruda-Skroda, Rudka-Skroda

384 (1,17)

1

4

Nowe Rakowo, Stare Rakowo

278 (0,84)

1

5

Korzeniste

389 (1,18)

1

6

Budy Żelazne, Józefowo

236 (0,72)

1

7

Mały Płock ul. Kochanowskiego 4, 13 – 25, ul. Leśna, ul. Ogrodowa 15 – 25, ul. Potocznego, ul. Witosa

490 (1,49)

1

8

Budy-Kozłówka, Krukówka, Wygrane, Zalesie

342 (1,04)

1

9

Kołaki-Strumienie, Kołaki-Wietrzychowo, Rogienice Piaseczne, Rogienice-Wypychy

419 (1,27)

1

10

Popki, Mściwuje

222 (0,67)

1

11

Śmiarowo, Włodki

290 (0,88)

1

12

Chludnie, Waśki

277 (0,84)

1

13

Mały Płock ul. Księcia Janusza

288 (0,87)

1

14

Mały Płock ul. Kochanowskiego 1-3,5,7-11a, ul. Grodzka, ul. Krótka, ul. Ks. Ciborowskiego, ul.  Ogrodowa 2 do 6

220 (0,67)

1

15

Rogienice Wielkie

468 (1,42)

1

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka