Komunikat Wójta Gminy Mały Płock w sprawie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2021/2022

Wójt Gminy Mały Płock informuje o możliwości ubiegania się oświadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj.: stypendium szkolne.

Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych, słuchaczom kolegium pracowników służb społecznych i wychowankom ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych umożliwiającym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku nauki, zamieszkałym na terenie Gminy Mały Płock.

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (miesięczny dochód nie przekracza 528 zł netto na osobę w rodzinie), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuję: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm i narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku, ul.  Kochanowskiego 25:

  • dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w terminie  do 15 września 2021 r.
  • dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych w terminie od 1 października do 15 października 2021r.

Formularze wniosków o udzielenie stypendium dla uczniów ze szkół SP w Kątach, SP w Chludniach i SP w Rogienicach Wielkich dostępne będą w szkołach, natomiast pozostałe osoby pobierają i składają wnioski w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku. Formularze wniosków dostępne będą od dnia 6 września 2021 r..

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów niepełnoletnich składają ich rodzice lub opiekunowie prawni. Uczniowie, którzy ukończyli 18 lat składają wnioski osobiście.

Stypendium szkolne wypłacane będzie jako refundacja wydatków na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym (podręczniki, pomoce szkolne, strój sportowy wymagany przez szkołę i inne wydatki określone w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mały Płock uchwalonym przez Radę Gminy Mały Płock). Wydatki powinny być racjonalne, udokumentowane dowodami zakupu, wystawionymi w okresie na jaki zostanie przyznane stypendium szkolne .

 

Mały Płock, dnia 02.09.2021 r.

 

Wójt Gminy Mały Płock

Józef Dymerski