II spotkanie i szkolenie zespołu ds. rewitalizacji

II spotkanie i szkolenie zespołu ds. rewitalizacji

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mały Płock na lata 2017 - 2023

 

W dniu 5 kwietnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku odbyło się kolejne  spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji.

 

Przedmiotem spotkania była identyfikacja projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Szkolenie przeprowadzone przez Pana Michał Marciniaka z firmy STREFAPLUS dotyczyło zakresu działań rewitalizacyjnych. Opis planowanych działań rewitalizacyjnych, które będą realizowane w ramach danego programu rewitalizacji powinien zawierać przede wszystkim identyfikację podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych tj. takich, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji. Dodatkowo, w programie znajdzie się charakterystyka  (zbiorczy opis) innych, uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. takich, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów programu rewitalizacji. W opisie przedsięwzięć uzupełniających należy wskazać obszary tematyczne, zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb obszaru rewitalizacji.

 

Umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w programie rewitalizacji jest warunkiem koniecznym dla uzyskania wsparcia w ramach działania 8.6 Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) lub wpisywania się w LPR projektów w pozostałych działaniach RPO WP 2014-2020, w których przewidziano premiowanie projektów rewitalizacyjnych. Dopuszcza się możliwość niewielkich modyfikacji pomiędzy opisem projektu zawartym w programie rewitalizacji a opisem projektu we wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem utrzymania celu projektu i zasadniczego założenia (np. zmiana nazwy projektu, dodanie partnera).