Przetargi

Witamy na PLATFORMIE  eZAMAWIAJĄCY

Gminy Mały Płock

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę

eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

https://gminamalyplock.ezamawiajacy.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MAŁY PŁOCK

Mały  Płock ,dnia   05.03.2019 r.

Gmina Mały PłocK

Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.10.2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: „Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock”.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Korzeniste i Rudka-Skroda

Mały Płock, dnia 14.02.2019 r.

OGPŚ.271.2.2019

                   ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Zgodnie z  Regulaminem  udzielania zamówień publicznych o wartości  szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  stanowiącego  załącznik do Zarządzenia Nr 84/2018 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania  zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro informuję o wyborze oferty na:

Budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Korzeniste i Rudka-Skroda.

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert - „Rewitalizacja Małego Płocka i Rogienic Wielkich przez stworzenie infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego

Mały Płock, 06.02.2019 r.

Gmina Mały Płock

Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.11.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn.  „Rewitalizacja Małego Płocka i Rogienic Wielkich przez stworzenie infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego”.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert - Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Korzeniste i Rudka-Skroda

Mały Płock, dnia 29.01.2019 r.

Znak sprawy: OGPŚ.271.2.2019

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Gmina Mały Płock

ul. Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

 

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Korzeniste i Rudka-Skroda”.

 

Rodzaj zamówienia: dostawa

(usługa/dostawa/robota budowlana)

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja Małego Płocka i Rogienic Wielkich przez stworzenie infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego

Ogłoszenie nr 507737-N-2019 z dnia 2019-01-28 r.

Gmina Mały Płock: Rewitalizacja Małego Płocka i Rogienic Wielkich przez stworzenie infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mały Płock, krajowy numer identyfikacyjny 450669878, ul. Kochanowskiego  15 , 18-516  Mały Płock, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862791312, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 862791250.
    Adres strony internetowej (URL): www.malyplock.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.malyplock.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej osobiście, przez posłańca, za pośrednictwem operatora pocztowego
Adres:
Gmina Mały Płock, ul. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja Małego Płocka i Rogienic Wielkich przez stworzenie infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego
Numer referencyjny: OGPŚ.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Rewitalizacja Małego Płocka i Rogienic Wielkich przez stworzenie infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego W części 1 (pierwszej): Rewaloryzacja przestrzeni publicznej przy GOK w Małym Płocku. Zagospodarowanie działki nr 310/2 W Małym Płocku poprzez rewaloryzację przestrzeni publicznej przy GOK w Małym Płocku przez wykonanie następujących obiektów małej architektury – urządzenie o nazwie quadro, wielokąt wspinaczkowy, wesoła lokomotywa, tablica informacyjna, ławka, kosz na śmieci, altana ogrodowa, grill, podest sceniczny z kostki brukowej, chodnik z kostki brukowej, nawierzchnia pod altankę z kostki brukowej . Przewiduje się następujący zakres prac związany z przedmiotową inwestycją: wykonanie podestu scenicznego, budowę altanki z utwardzeniem powierzchni, , montaż grilla prefabrykowanego, dostawę i montaż urządzeń placu zabaw (ławki parkowe – 2 szt., kosz na śmieci – 1 szt., wielokąt wspinaczkowy – 1 szt., zestaw quadro – 1 szt., wesoła lokomotywa – 1 szt.) Wykonanie podbudowy pod urządzenia placu zabaw, (wielokąt wspinaczkowy i urządzenie quadro). Urządzenia placu zabaw należy zamontować na fundamentach betonowych zgodnie z wymogami producenta. Pod urządzenia placu zabaw zgodnie ze strefami bezpiecznego upadku projektuje się nawierzchnię: - pod urządzenie wesoła lokomotywa - nawierzchnia trawiasta - pod urządzenie wielokąt wspinaczkowy (extra) - nawierzchnia żwirowa o granulacji 2-8mm gr. 40 cm - pod urządzenie Quadro 1271 (extra) - nawierzchnia żwirowa o granulacji 2-8 mm gr. 30 cm Pod atlankę i grill projektuje się nawierzchnię z kostki brukowej np. firmy Polbruk gr. 6 cm płykaną, kolor i ułożenie zgodnie z projektem, ułożone na podsypce cementowo - piaskowej 5 cm + podbudowa z pospółki 25 cm+ warstwa wyrównawcza z piasku 5 cm, kostka wykończona obrzeżem z palisady np. Zen firmy Polbruk grafitowym o wym. 16,5x11 x 30 cm ustawionym na ławie betonowej z betonu B-15 ułożonym po kole. Nawierzchnia pod strefę wypoczynku tj. pod ławkami projektuje się istniejącą nawierzchnie trawiastą. Fundamenty pod urządzenia należy wykonać zgodnie z zaleceniami producentów z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) . Podest sceniczny o wys. 50 cm należy wykonać za pomocą kostki brukowej betonowej np. firmy Polbruk gr. 6 cm Beganit płukanej, kolorystyka i kształt w/g projektu. Podbudowę wykonać z kruszyw naturalnych np. z pospółki (ok. 40 cm). Końcowo kostkę ułożyć na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm. Krawędzie sceny wykończyć palisadą betonową utwardzaną np. firmy Polbruk o nazwie Zen o wym. 16,50 x 11x 100 cm grafitową na ławie betonowej z betonu B-15. Wejście na podest wykonać z kostki j.w. i przy zastosowaniu palisady j.w. i obrzeży firmy np. firmy Polbruk o nazwie ENDO grafitowy o wym. 8 x 50 x 28 cm na ławie betonowej z betonu B-15. Chodnik przy scenie z kostki j.w. na podbudowie z kruszyw naturalnych np. pospółki (20 cm) oraz końcowo na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm W części 2 (drugiej): Rogienice Wielkie przyjazne młodym Wykonanie i wyposażenie placu zabaw z elementami siłowni napowietrznej na działce nr 351 w Rogienicach Wielkich. Planowany jest następujący zakres prac: utwardzenie placu z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowo – cementowej, na podbudowie z betonu gr 12 cm i warstwie odcinającej z piasku 10 cm z wykonaniem krawężnika 15x30 cm. Powierzchnia zabudowy z krawężnikami 82,0 m2, powierzchnia 78,0 m2, utwardzenie chodników z kostki betonowej gr 6 cm. na podsypce piaskowo cementowej na warstwie odcinającej piasku 10 cm z wykonaniem obrzeży 8x30 cm, powierzchnia zabudowy z obrzeżem 1,8 m2, powierzchnia do utwardzenia kostką 1,5 m2, wykonanie ogrodzenia placu zabaw o wysokości 1,50 m z paneli siatkowych wys. 1,23 m + podmurek pref. 25 cm. na słupkach stalowych z rur fi 42 z furtką o szer. 1,50. Urządzenie placu zabaw: biegacz – 1 kpl.., wahadło – 1 kpl.., orbitrek – 1 kpl., zestaw sprawnościowy – 1 kpl. piaskownica – 1 kpl. piaskownica – 1 kpl. karuzela 1 kpl. ławka 1 kpl., Ławkostół 1 kpl., Tablica regulaminowa 1 kpl. W części 3 (trzeciej): Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku. Wykonanie i wyposażenie siłowni zewnętrznej na działce 174/7 w Małym Płocku. Przewiduje się następujący zakres prac związany z budową i wyposażeniem siłowni: dostawę i montaż urządzeń siłowni napowietrznej: wyciskanie siedząc + wyciąg górny – 1 kpl., wahadło +biegacz/piechur – 1 kpl., orbitrek – 1 kpl., motyl klasyczny + motyl w rewersie – 1 kpl., twister + narty biegówki – 1 kpl., jeździec podwójny – 1 kpl., ławka – 1 kpl., kosz 1 kpl., tablica regulaminowa – 1 kpl.

II.5) Główny kod CPV: 45112720-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

37535200-9

37440000-4

37410000-5

Czytaj więcej...

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Mały Płock, 18.01.2019 r.

 

OGPŚ.270.1.2019

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj  zamówienia

Tryb zamówienia

Orientacyjna wartość

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki  kruszywa naturalnego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

165 000,00 zł

 

I kwartał

2

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze gminy Mały Płock przez budowę obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

Dostawy

Przetarg nieograniczony

201 371,00

I kwartał

3

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

60 000,00

III kwartał

4

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock

Usługi

Przetarg nieograniczony

580 000,00

IV kwartał

 

 

Wójt Gminy

(-) Józef Dymerski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowościach położonych na terenie Gminy Mały Płock

 Znak sprawy ogpś.271.12.2018                                                    

Mały Płock, dnia 04.01.2018 R.

 

 

 ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Zgodnie z  Regulaminem  ramowych procedur  udzielania zamówień publicznych o wartości  szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  stanowiącego  załącznik  do Zarządzenia Nr 84/2018 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania  zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro informuję o wyborze oferty na:

Wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowościach położonych na terenie Gminy Mały Płock

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert - "Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock"

Mały Płock, 03.01.2019 r.

Gmina Mały Płock

Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

OGPŚ.271.10.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn.  „Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock”.

Otwarcie ofert: 03.01.2019 r., godz. 1215.

Czytaj więcej...