Zaproszenie do składania ofert - „Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach zadania – Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Korzenistem”

 

OGPŚ.271.9.2021

 

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

Gmina Mały Płock

ul. J. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

Tel. 086 2791321, fax. 086 2791250

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                          

 

 

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. 

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach zadania – Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Korzenistem”.

 

 1. Postanowienia ogólne zamówienia

 

 • Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Mały Płock
ul. J. Kochanowskiego 15
18-516 Mały Płock

tel. 86 279 13 12

www.malyplock.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres prowadzonego postępowania: https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, godz. 730 – 1530.

 • Numer referencyjny

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument jest oznaczone numerem; OGPŚ.271.9.2021

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert uzupełniających
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą:

Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych.

 • Rodzaj zamówienia: dostawa.
 • Miejsce publikacji zaproszenia ofertowego odbywa się za pośrednictwem:

Bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

oraz www.malyplock.pl w zakładce „Przetargi”.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zaproszenia ofertowego.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zaproszenia ofertowego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 50 000 zł netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), które nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) i zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności wg. reguł opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż elementów zagospodarowania placu zabaw w Korzenistem, na działce nr 315 zgodnie z dokumentacją „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Korzenistem”. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. dostawę i montaż: zestaw nr 17 – 1 kpl., urządzenie linowe – kubik – 1 kpl., huśtawka – ważka  – 1 kpl., trampolina – 1 kpl., bujak – 1 kpl., karuzela tarczowa z siedzeniami – 1 kpl., sześciokąt wielofunkcyjny – 1 kpl., tablica informacyjna – 1 kpl., kosz na śmieci – 1 kpl., ławka parkowa – 1 kpl. – 2 szt., wykonanie nawierzchni bezpiecznej trawiastej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z kruszywa naturalnego.
 • Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest określony w dokumentacjach projektowych (z wyłączeniem określonego w dokumentacji projektowej wykonania placu odpoczynku i chodnika), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (dalej STWiOR), przedmiarach robót oraz w projekcie umowy.
 • Zamówienie nie dotyczy ujętego w dokumentacji projektowej wykonania placu odpoczynku i chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm o powierzchni 97,64 m2.
 • Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary stanowią jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i obliczenia ryczałtowej ceny jest dokumentacja projektowa (z wyłączeniem określonego w dokumentacji projektowej wykonania placu odpoczynku i chodnika) oraz STWiOR.
 • Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, należy przyjąć, że każdemu takiemu odniesieniu towarzyszy sformułowanie ,,lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym za właściwy każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
 • Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

45236210-5 Wykonywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

77314100-5 Usługi w zakresie trawników

 

 • Parametry/wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
 1. Wszystkie urządzenia przeznaczone na teren siłowni powinny być zgodne z Polskimi Normami, w szczególności normami z grupy PN-EN 1176, w tym zgodnie z normą PN-EN 1176- 1:2017-12.
 2. Całość prac należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.)
 3. Opisane w zaproszeniu warunki, są warunkami minimalnymi i Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o lepszych parametrach.

 

 • Wskazania w zakresie preferencji
 1. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania na terenie Polski. Dokumentami odniesienia są Polskie Normy lub Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności, Deklaracje Zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, Atesty Higieniczne, Certyfikaty Bezpieczeństwa itp. powinny być one aktualne, czytelne i kompletne.
 2. Nie dopuszcza się wbudowywanie materiałów pozaklasowych, nie mających odpowiednich świadectw klasyfikacji i dopuszczenia do stosowania na rynku polskim oraz materiałów wadliwych
 • Podział na części:

Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części.

 • Warunki gwarancji i rękojmi.
 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zamontowane urządzenia przez okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru.
 2. Warunki rękojmi obejmujące zamontowane urządzenia.
 • Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu zamówienia, w tym za wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia na okres 36 miesięcy licząc od podpisania protokołu końcowego odbioru.
 • Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania odszkodowania za wady zamontowanych urządzeń niezależnie od odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji.
 • Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna się w momencie stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia cech mających kwalifikację wady na podstawie art. 556¹ Kodeksu cywilnego.

 

 1. Oferty wspólne

 

 • Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
 • Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 • Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
 • Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 1 – 3 niniejszego rozdziału.
 • Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
  1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
  2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
  3. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie formułuje warunku.

 

 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie formułuje warunku.

 

 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do zrealizowania niniejszego zamówienia;

Zamawiający nie formułuje warunku.

 

 • zdolności technicznej lub zawodowej:
 • Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jednej realizacji odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. dostawy wraz                    z montażem wyposażenia placu zabaw  o wartości brutto min. 40 000,00 zł.

 

Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o analizę informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę.

 

 1. Wyjaśnienie treści zaproszenia ofertowego

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia ofertowego.  Wnioski o wyjaśnienie należy składać do Zamawiającego za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności, za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: nr tel. 506 993 201 lub pisemnie na adres Zamawiającego wskazany w rozdziale 1 Zaproszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego opublikowana zostanie na stronie postępowania: https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 1. Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 

 • Ustala się następujące kryteria  ocen:                                                                                               

Cena – waga kryterium 100 (C)

Maksymalną liczbę  punktów  (100) otrzyma wykonawca, który zaproponuje  najniższą  cenę za realizację  całości przedmiotu zamówienia, pozostali będą  oceniani wg poniższego wzoru:

 

cena oferty najtańszej 

----------------------------- x 100 pkt                                                                                                         

cena oferty ocenianej

 

 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym Zaproszeniu warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach podanego kryterium, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P= C

gdzie:

P – liczba punktów przyznanych badanej ofercie,

C – Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Cena”,

 

 • Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punktacja obliczona ze wzorów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku wg. poniższych zasad:
  1. jeśli po cyfrze zaokrąglanej znajduje się 0,1,2,3, albo 4 to zaokrąglamy w dół.
  2. jeśli po cyfrze zaokrąglanej znajduje się 5,6,7,8 albo 9 to zaokrąglamy w górę.

 

 • Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Najwyższa liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

 

 1. Sposób obliczenia ceny

 

 • Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.
 • Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją dostaw objętych opisem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
 • Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie i wynikającego z oferty Wykonawcy.
 • Obliczona przez  Wykonawcę  cena  oferty  musi  zawierać  wszystkie  koszty  niezbędne  do prawidłowego  i  terminowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia.  Wykonawca  winien uwzględnić  w  cenie  oferty  wszystkie  posiadane  informacje  o  przedmiocie  zamówienia,  a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w zaproszeniu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uwag należy kierować do Zamawiającego zapytanie  w celu udzielenia wyjaśnień.
 • W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie.
 • Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
 • Cena oferty muszą być podane w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 • Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a także inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  z  zaproszeniem  (niepowodujące  istotnych zmian  w  treści  oferty),  niezwłocznie  zawiadamiając o  tym  wykonawcę,  którego  oferta została poprawiona.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

 

 • Oferty należy  składać  w  siedzibie  Gminy Mały Płock, 18-516 Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego 15, sekretariat,  osobiście, pocztą lub za pośrednictwem posłańca do dnia 27.07.2021 r. do godz. 1200
 • Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym ich niezniszczalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przez upływem terminu składania ofert. Opakowanie musi zostać oznaczone nazwą przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach zadania – Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Korzenistem”.
 • Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

30 listopada 2021 r.

 

 1. Informacje na temat zakresu odrzucenia ofert:

Zamawiający odrzuca ofertę:

 • jeżeli jej treść nie odpowiada treści zaproszenia ofertowego,
 • złożoną przez oferenta:
 1. niespełniającego warunków, określonych  w niniejszym zaproszeniu,
 2. jeżeli została złożona po terminie składania ofert.

 

 1. Unieważnienie postępowania

 

 • Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli:
 • nie złożono żadnej oferty,
 • wszystkie oferty odrzucono,
 • cena, najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką przeznaczono na realizację zamówienia.
 • wystąpiła istotna zmiana powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 • postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
 • Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania.
 • Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie opublikowana na stronie postępowania: https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

 1. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

 1. Termin związania ofertą
 • Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem związania ofertą.
 • Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może raz, co najmniej na 3 dni przez upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

 

 • Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w innym języku. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
 • Formularze oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do zaproszenia wzorach) muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. z pieczątką imienną) przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie uwidocznioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału.
 • Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą ofertę.
 • Załączniki i dokumenty powinny być sporządzone wg wzorów i wymogów niniejszego zaproszenia. Złożone przez wykonawców załączniki do oferty muszą być zgodne w treści z dokumentami stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia.
 • Zakres dostaw, który jest podstawą określenia ceny, musi być zgodny z zakresami obowiązków wynikających z niniejszego zaproszenia i umowy.
 • Zamawiający zaleca, aby każda strona oferty wraz z załącznikami była ponumerowana kolejnymi numerami. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów jej naruszenia.
 • Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(y) uprawnione do podpisania oferty wraz z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
 • Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
 • Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1.
 • Tajemnica przedsiębiorstwa:

Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób , o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął , przy należytej staranności działania w celu utrzymania ich w poufności.

Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób „tajemnica przedsiębiorstwa”.

Zamawiający ma prawo do badania skuteczności zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie będą one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

 • Dokumenty składające się na ofertę:
 1. wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę(y) formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia,
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w niniejszym podpunkcie w  formie elektronicznej pod określonymi adresami ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

 1. Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 2. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do zaproszenia), oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

UWAGA !

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw.

 • Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert.
 • Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na zaproszenie do składania ofert oraz ewentualnymi modyfikacjami i Zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.

 

 1. Zmiana/wycofanie oferty
 • Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:
 1. w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wycofanie”,
 2. w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych oświadczeń lub dokumentów – wykonawca załącza je do oświadczenia o zmianie. Powyższe oświadczenie z ewentualnymi załącznikami należy zamieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zmiana”.
 3. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty po upływie terminu składania ofert.

 

 1. Ogłoszenie wyników postępowania

O wynikach postępowania Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie postępowania pod adresem: https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Dodatkowa oferta.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

 1. Ogólne warunki istotnych zmian umowy
 • Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
 • Wykonawca w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego zobowiązany jest zgłosić się w celu zawarcia umowy.
 • Zamawiający może wyrazić zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
 • W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli ich oferta zostanie wybrana, zamawiający żąda dostarczenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy.
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
  1. Zmiany podmiotowe:
   • wykonanie przez podwykonawcę części zamówienia,
   • zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy,
   • zmiana Wykonawcy przedmiotu umowy – dotyczy konsorcjum bądź spółki cywilnej – jedynie w przypadku zaprzestania działalności gospodarczej przez jakiegokolwiek konsorcjanta. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że pomimo zmniejszenia składu konsorcjum samodzielnie spełnia ono warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
  2. Pozostałe zmiany:
   • zmiana obowiązującej stawki VAT:

- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,

- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę, 

 • rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia,.
 • Zmiany do  umowy  może  inicjować  zarówno  Zamawiający  jak  i  Wykonawca,  składając  pisemny  wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności: 
 1. opis propozycji zmiany;
 2. uzasadnienie zmiany;
 3. opis wpływu zmiany na koszty oraz termin wykonania przedmiotu umowy.
 • Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 • Postępowanie jest ważne jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu
 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia.
 • Oferty, potwierdzenie upublicznienie zaproszenia do składania ofert, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki do protokołu postępowania.
 • Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się po ich otwarciu.
 • Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek Wykonawcy.
 • Przekazanie protokołu lub załączników następuje po przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub w formie pisemnej.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupełniania dokumentów, jak również do poprawienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także pozostawienia zaproszenia bez dokonania wyboru.
 • Przywołane w zaproszeniu ofertowym załączniki stanowią jego integralną część.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu ofertowym stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy prawa i wytyczne związane z przedmiotowym postępowaniem.

 

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest osobowych jest Wójt Gminy Mały Płock ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock., tel. 86 279 13 12, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Małym Płocku jest możliwy pod adresem:
 • Urząd Gminy w Małym Płocku, ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub do wykonania umowy (Art. 6 ust . 1 lit. b RODO), przetwarzanie danych jest także niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z przepisów:
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, ponadto odbiorcą Państwa danych osobowych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi zawarto umowę lub porozumienie na wykorzystanie udostępnianych przez nie systemów informatycznych. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych danych w tym danych osobowych; 
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz okres archiwizacji wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym;
 • podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego i nawiązanie współpracy gospodarczej;
 • w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

 

 1. Wykaz załączników
 • Formularz oferty – załącznik nr 1
 • Projekt umowy – załącznik nr 2
 • Wykaz dostaw – załącznik nr 3
 • Przedmiar robót – załącznik nr 4
 • Dokumentacja projektowa – załącznik nr 5.

 

Wójt Gminy

Józef Dymerski

 

                                                                                                                      Mały Płock, dnia  16.07.2021 r.