Zaproszenie do składania ofert „Budowa chodników w sołectwach gminy Mały Płock”

 

 

OGPŚ.271.6.2021

 

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Gmina Mały Płock

ul. J. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

Tel. 086 2791321, fax. 086 2791250

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                          

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.  Budowa chodników w sołectwach gminy Mały Płock”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
 • Przedmiotem zamówienia jest budowa chodników w sołectwach: Kąty – na powierzchni 128 m2, Kołaki-Strumienie – na powierzchni 80 m2, Mały Płock Pierwszy – na powierzchni 55 m2 i Nowe Rakowo – na powierzchni 58 m2.

Zadanie 1

Roboty budowlane przy budowie chodnika w sołectwie Kąty obejmować będą:

- dostawę kostki brukowej,

- dostawę krawężników,

- dostawę obrzeży chodnikowych,

- usunięcie warstwy ziemi,

- wykonanie i profilowanie koryta,

- ułożenie obrzeży betonowych,

- ustawienie krawężników i krawężników obniżonych na wjazdach,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie podsypki  piaskowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (na wjazdach)

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm,

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm (na wjazdach),

- podsypka  piaskowa  o grubości 3 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm (na wjazdach),

- podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm.

 

Zadanie 2

Roboty budowlane przy budowie chodnika w sołectwie Kołaki-Strumienie obejmować będą:

- dostawę obrzeży,

- ułożenie chodnika z powierzonej kostki,

- usunięcie warstwy ziemi,

- wykonanie i profilowanie koryta,

- ułożenie obrzeży betonowych,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm.

 

Zadanie 3

Roboty budowlane przy budowie chodnika w sołectwie Mały Płock Pierwszy obejmować będą:

- dostawę kostki brukowej,

- dostawę krawężników,

- dostawę obrzeży chodnikowych,

- usunięcie warstwy ziemi,

- wykonanie i profilowanie koryta,

- ułożenie obrzeży betonowych,

- ustawienie krawężników i krawężników obniżonych na wjazdach,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie podsypki  piaskowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (na wjazdach)

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm,

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm (na wjazdach),

- podsypka  piaskowa  o grubości 3 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm (na wjazdach),

- podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm.

 

Zadanie 4

Roboty budowlane przy budowie chodnika w sołectwie Nowe Rakowo obejmować będą:

- dostawę kostki brukowej,

- dostawę krawężników,

- dostawę obrzeży chodnikowych,

- usunięcie warstwy ziemi,

- wykonanie i profilowanie koryta,

- ułożenie obrzeży betonowych,

- ustawienie krawężników i krawężników obniżonych na wjazdach,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie podsypki  piaskowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (na wjazdach)

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm,

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm (na wjazdach),

- podsypka  piaskowa  o grubości 3 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm (na wjazdach),

- podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm.

 • Materiały stosowane przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.
 • Wymagania dotyczące rękojmi i gwarancji: min 36 miesięcy.
 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego, Gmina  Mały Płock  ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, pok. nr 3 lub telefonicznie pod numerem tel. (86) 2791321

Pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Radosław Borawski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.10.2021 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy będą dysponować:

 • niezbędnymi uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • wiedzą i doświadczeniem
 • odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • odpowiednią sytuacji ekonomiczną i finansową, pozwalająca na realizację zamówienia

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia.

 1. Kryteria oceny ofert:

Ustala się następujące  kryteria  ocen:                                                                                               

1) cena – waga kryterium 100 (C)

Maksymalną liczbę  punktów  (60) otrzyma wykonawca, który zaproponuje  najniższą  cenę za realizację  całości przedmiotu zamówienia, pozostali będą  oceniani wg poniższego wzoru:

cena oferty najtańszej                                                 

----------------------------- x 100 pkt                                                                                                         

cena oferty ocenianej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym Zaproszeniu warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P= C

gdzie:

P – liczba punktów przyznanych badanej ofercie,

C – Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Cena”,

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Gminy Mały Płock ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, osobiście, pocztą lub poprzez innego doręczyciela w terminie do dnia 07.06.2021r. godz. 12:00.

Oferta  winna  być  sporządzona  na  „Formularzu  oferty”  -  druk  do  pobrania  na  stronie internetowej  www.malyplock.pl  lub na wniosek w Urzędzie Gminy  pok. nr 3.

 1. Zawartość ofert - Wykaz oświadczeń i dokumentów:

1) Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę:

 1. Formularz ofertowy wg  wzoru załącznik  Nr 1,
 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu Wykonawcy/konsorcjum ( np. jeśli ofertę podpisuje  osoba/osoby  nie figurujące  w odpisie  z właściwego  rejestru),
 3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 4. oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu - sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2.
 5. oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6.
 6. Dokumenty składane na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu

Wraz z ofertą Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu - sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2.
 • Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne.
 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja   o   wyborze   najkorzystniejszej   oferty   zawierająca:   nazwę   (firmę),   siedzibę   i   adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana w jednej z form: na stronie internetowej www.malyplock.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

 1. Informacja o środkach ochrony prawnej
 • Wykonawca może wnieść do zamawiającego środek ochrony prawnej zwany sprzeciwem na czynność podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której zamawiający był zobowiązany. 
 • Sprzeciw przysługuje wyłącznie wykonawcy, który wykaże, że ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia.
 • Sprzeciw powinien wskazywać czynność zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub czynność zaniechaną, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
 • Sprzeciw wnosi się w terminie 2 dni od dnia w którym wykonawca mógł przy dołożeniu należytej staranności powziąć informację o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 • Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 zamawiający może rozpoznać sprzeciw lub pozostawić bez rozpoznania.
 • W przypadku uznania zasadności sprzeciwu zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.
 1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja  o  terminie  i  miejscu  podpisania  umowy  zostanie  przekazana  telefonicznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

Wójt Gminy

Józef Dymerski

Załączniki:

 1. Formularz oferty – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 2
 3. Projekt umowy – załącznik nr 3
 4. Klauzula informacyjna – załącznik nr 4
 5. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 5.

 

                                                                                                                  

                                                                                                                                                               

Mały Płock, dnia  25.05.2021 r.