Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych”

Mały Płock ,dnia 20.04.2020 r.

Gmina Mały Płock

Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.2.2021

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, realizowanego zgodnie z zgodnie z zarządzeniem nr 12/2021 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł., o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych („pzp”) w Urzędzie Gminy w Małym Płocku, zwanym dalej Zarządzeniem, ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych”.

  1. Zamawiający, stosownie do § 22 ust. 2 Zarządzenia informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

Usługi Transportowe Jan Grzymała, Kobylin 26, 18-421 Piątnica.