Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Kątach”

Głównym celem projektu jest zwiększenie włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych, czyli osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, dzięki utworzeniu infrastruktury społecznej z funkcją wielopokoleniowej rekreacji. W wyniku realizacji projektu planowana jest rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w Kątach oferującego usługi społeczno – rekreacyjne skierowane do ludności ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa.

Cele pośrednie projektu są następujące:

  1. Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarze gminy.
  2. Podniesienie jakości życia mieszkańców Kątów.
  3. Zwiększenie aktywności mieszkańców Kątów.
  4. Wsparcie integracji lokalnych społeczności w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia , a tym samym do rozwoju społeczno – gospodarczego miejscowości.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw, nadanie obszarowi nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych, uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej, zwiększenie integracji społecznej, wzmocnienie procesu włączenia społecznego.

Całkowita wartość projektu: 103 653,00 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 88 105,05 zł.