Gospodarka odpadami

Kupuję odpowiedzialnie… i śmiecę mniej!

Najlepszym sposobem na poradzenie sobie z górą śmieci jest ograniczenie ich ilości. Najlepiej zacząć już podczas następnej wizyty w sklepie. Ruszając na zakupy, pamiętajmy, że każda nasz zakup ma wpływ na stan środowiska naturalnego. To właśnie dzięki naszym decyzjom przy kasie możemy znacznie ograniczyć ilość wytwarzanych śmieci. 

 

Czytaj więcej...

Informacje dot. odbierania odpadów na terenie gminy Mały Płock

1. Numer konta do dokonywania opłat za wywóz odpadów:

18 8754 0004 0130 0097 2000 0020 BS Kolno o/Mały Płock 

(Wzór przekazu pocztowego dostępny jest do pobrania w załączniku poniżej)

 

2. Sposób sortowania odpadów w gminie Mały Płock (zgodnie z § 8 ust 4 Uchwały Rady Gminy Mały Płock Nr XXXI/162/17 z dn. 27.10.2017r.):

Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w odpowiadających obowiązującym normom pojemnikach lub workach w następujących kolorach:

1) ŻÓŁTY z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania metalowe
i opakowana wielomateriałowe
2) NIEBIESKI z napisem „Papier” z przeznaczeniem na papier i tekturę
3) BIAŁY z napisem „Szkło bezbarwne” z przeznaczeniem na szkło bezbarwne
4) ZIELONY z napisem „Szkło kolorowe” z przeznaczeniem na szkło kolorowe
5) BRĄZOWY z napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone

 

 

3. Pozostałe informacje:

a) Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mały Płock:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  w Kolnie Sp. z o.o,

ul. Kolejowa 4A

18-500 Kolno

 

b) Informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mały Płock zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

Czartoria, 18-413 Miastkowo

 

c) osiągniętych przez gminę Mały Płock oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Na rok 2016 - 18%

Poziom w gminie Mały Płock - 14,79%

 

d) punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Mały Płock, wraz ze wskazaniem godziny przyjmowania odpadów:

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Ogrodowa 1

18-516 Mały Płock

godz: 07:00 - 15:00

Wzór deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Aktualny i obowiązujący wzór deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowiązującą uchwałą nr VIII/69/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 5 sierpnia 2015r. Do składanej deklaracji należy załączyć oświadczenie, dostępne również do pobrania poniżej.

 

Wzór zaktualizowano w dn. 22.05.2017r.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - kwiecień 2017

Odbiór odpadów wielkogabarytowych (meble, zużyty sprzęt AGD i RTV kompletny) odbędzie się w dniach 18 – 21 kwietnia 2017 roku. Wielkogabaryty, zużyty sprzęt AGD i RTV należy wystawić w dniu odbioru najpóźniej do godz. 7:00. Objazd rozpoczyna się od godz. 7.00 i jest jednokrotny. Samochody nie są zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie.

 

Czytaj więcej...

Formularz zwrotu/przyjęcia odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rolników, którzy potrzebują dowodu na to, że zwrócili odpady do punktu sprzedaży, a tym samym wywiązali się z obowiązków wskazanych w art. 43 ust. 2 ww. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przygotowało formularz zwrotu/przyjęcia takich odpadów, które są zbierane w ramach systemu PSOR.

Czytaj więcej...

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów wielkogabarytowych (meble, zużyty sprzęt AGD i RTV kompletny) odbędzie się w dniach 15 – 17 listopada 2016 roku. Wielkogabaryty, zużyty sprzęt AGD i RTV należy wystawić w dniu odbioru najpóźniej do godz. 7:00. Objazd rozpoczyna się od godz. 7.00 i jest jednokrotny. Samochody nie są zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie.

 

Czytaj więcej...