Gospodarka odpadami

Informacja o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów

Przypominamy mieszkańcom Gminy Mały Płock, w szczególności tym, którzy zadeklarowali chęć selektywnego zbierania odpadów komunalnych o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów. W celu dokonywania prawidłowej segregacji odpadów została opracowana ulotka, która jest dostępna w Urzędzie oraz na stronie internetowej www.malyplock.pl

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów przez firmę PUK w Kolnie nie są one odbierane do czasu ich prawidłowego posegregowania, o czym Urząd jest na bieżąco informowany, celem wyciągnięcia konsekwencji wobec właściciela nieruchomości, który nie stosuje się do zasad segregacji. Jeżeli taka sytuacja będzie się powtarzać, Gmina będzie zobowiązana właścicielowi nieruchomości naliczyć wyższą opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, tak jak za odpady niesegregowane.

Czytaj więcej...

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów wielkogabarytowych (meble, zużyty sprzęt AGD i RTV kompletny) odbędzie się w dniach 3 – 5 kwietnia 2018 roku. Wielkogabaryty, zużyty sprzęt AGD i RTV należy wystawić w dniu odbioru najpóźniej do godz. 7:00. Objazd rozpoczyna się od godz. 7.00 i jest jednokrotny. Samochody nie są zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie.

 

Czytaj więcej...

Informacja dot. segregacji odpadów

Mieszkańcy Gminy Mały Płock zobowiązani są do nabycia na własny koszt worków lub pojemników służących do segregacji odpadów komunalnych. Powinny one spełniać wymagania wynikające z przepisów odrębnych oraz  obowiązujących Polskich Norm lub posiadać wystawioną przez producenta deklarację zgodności zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.)”.

 

Czytaj więcej...

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2018 r.

Szanowni Państwo, w załączniku znajdą Państwo obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mały Płock. Zamieszczony poniżej harmonogram trafi wkrótce do Państwa domów łącznie z informatorem dotyczącym zasad selektywnej zbiórki odpadów obowiązującym od w naszej gminie od 2018 r. Znajdą w nich Państwo, oprócz harmonogramu odbioru odpadów, wiele cennych uwag i informacji jak segregować odpady.

 

Czytaj więcej...

Wspólny system segregacji odpadów – informator Gminy Mały Płock

Od 1 stycznia 2018 roku na terenie całego kraju wchodzi Wspólny System Segregacji Odpadów. Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy dla gmin na wdrożenie wspólnych zasad tj.:

  • na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat. Czyli należy to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.
  • oznakowanie dotychczas obowiązujących pojemników w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od 1 lipca 2017 r. tj. do 31 grudnia 2017 r.

    Czytaj więcej...

Naklejki na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów

Naklejki zostały wykonane w celu oznakowania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, by ułatwić w ten sposób po ich oklejeniu znalezienie odpowiedniego pojemnika przeznaczonego do gromadzenia odpadów danego rodzaju: „Metale i tworzywa sztuczne”„Papier”„Szkło kolorowe”, "Szkło bezbarwne", „Bio”.

 

Czytaj więcej...

Jak segregować?

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Niektóre gminy mogły zdecydować o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

Czytaj więcej...